Şriftin ölçüsü / 1133

Ru­si­ya­nın neytral möv­qe­yi­nə əsas­lı şüb­hə sal­ındı

01 Fevral 2017 [14:51]
Ru­si­ya Xa­ri­ci İş­lər Na­zir­li­yi na­zir Ser­gey Lav­ro­vun azər­bay­can­lı və er­mə­ni həm­kar­la­rı ilə apar­dı­ğı da­nı­şıq­la­rı şərh edib.

Ru­si­ya XİN-in rəs­mi nü­ma­yən­də­si Ma­ri­ya Za­xa­ro­va ke­çir­di­yi bri­finqdə S.Lav­ro­vun El­mar Məm­məd­ya­rov və Ed­vard Nal­bandyan­la gö­rüş­lə­rin­də mü­za­ki­rə olu­nan mə­sə­lə­lə­rin ic­ti­ma­iy­yə­tə açıq olan his­sə­si­nin mət­bu­at xid­mə­ti tə­rə­fin­dən ya­yıl­dı­ğı­nı söy­lə­yib: "Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nə da­ir mü­za­ki­rə­lər haq­qın­da mən­də əla­və mə­lu­mat yox­dur. Bil­di­yi­niz ki­mi, bu çox həs­sas möv­zu­dur. Söz­süz ki, da­nı­şıq­lar çox konstruk­tiv ke­çib və Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin ni­zam­lan­ma­sı­nın hə­rə­kə­tə gə­ti­ril­mə­si­nə is­ti­qa­mət­lə­nən konkret və fərqli ide­ya­lar ət­ra­fın­da mü­za­ki­rə­lər apa­rı­lıb. Bu gö­rüş­lə­rin ye­kun­la­rı­na da­ir nə de­yil­mə­li idi­sə, de­yi­lib". Ru­si­ya XİN söz­çü­sü, S.Lav­ro­vun Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin ni­zam­lan­ma­sı­na da­ir ye­ni gö­rüş­lə­ri­nin plan­laş­dı­rı­lıb-plan­laş­dı­rıl­ma­ma­sı­na da ay­dın­lıq gə­ti­rib: "Ye­ni gö­rüş­lər əl­bət­tə ki, ola­caq. Hə­lə­lik qra­fik for­ma­laş­ma­yıb. Söz­süz ki, bu möv­zu Ru­si­ya xa­ri­ci si­ya­sə­ti üçün pri­o­ri­tet ola­raq qa­lır. Ona gö­rə də müx­tə­lif for­ma­lar­da tə­mas­lar da­vam edə­cək".

Öz növ­bə­sin­də, Azər­bay­ca­nın xa­ri­ci iş­lər na­zi­ri El­mar Məm­məd­ya­rov da rəs­mi Ba­kı­nın da­nı­şıq­la­rı da­vam et­dir­mə­yə ha­zır ol­du­ğu­nu bə­yan edib.

Za­xa­ro­va Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin ni­zam­lan­ma­sı­nın hə­rə­kə­tə gə­ti­ril­mə­si­nə is­ti­qa­mət­lə­nən konkret və fərqli ide­ya­lar ət­ra­fın­da mü­za­ki­rə­lər apa­rıl­ma­sı de­yən­də nə­yi nə­zər­də tu­tub?

AMİP katibi El­şən Mus­ta­fa­ye­vin söz­lə­ri­nə gö­rə, tə­rəf­lər ara­sın­da be­lə gö­rüş­lər mü­tə­ma­di ke­çi­ri­lir: "Bu gö­rü­şün vax­tı isə ol­duq­ca kri­tik dö­nə­mə tə­sa­düf et­di. Çün­ki bir ne­çə gün əv­vəl Lav­rov azər­bay­can­lı jur­na­lis­tin su­a­lı­na uy­ğun ol­ma­yan tərzdə ca­vab ver­di. Bu ha­di­sə Azər­bay­can­da haq­lı na­ra­zı­lı­ğa sə­bəb ol­du və açı­ğı­nı de­yim ki, Ru­si­ya­nın neytral möv­qe­yi­nə əsas­lı şüb­hə sal­dı. Bü­tün hal­lar­da, be­lə gö­rüş­lər in­for­ma­si­ya mü­ba­di­lə­si ba­xı­mın­dan çox önəm­li­dir. Bu gün re­gi­on­da elə və­ziy­yət ya­ra­nıb ki, is­tə­ni­lən gər­gin­lik, qar­şı­dur­ma, fi­kir ay­rı­lı­ğı kri­tik böh­ran və­ziy­yə­ti­nə sə­bəb ola bi­lər. Za­xa­ro­va­nın mə­lum bə­ya­na­tın­da ye­ni nə­sə gör­mü­rəm. Konkret ide­ya ət­ra­fın­da mü­za­ki­rə­lər çox­dan apa­rı­lır. Çün­ki hər iki tə­rə­fin prin­si­pi­al möv­qe­yi bəl­li­dir. Azər­bay­can bə­yan et­di­yi möv­qe­yin­də ge­ri çə­kil­mə­yə­cə­yi­ni de­yir. Er­mə­nis­ta­nın han­sı­sa ye­ni tək­li­fi var­sa, qoy açıq­la­sın. Tə­bii ki, yox­dur.

Bu ba­xım­dan da Ru­si­ya Su­ri­ya böh­ra­nı çö­zü­lə­nə və Er­mə­nis­tan­da ke­çi­ri­lə­cək par­la­ment seç­ki­lə­ri ba­şa ça­ta­na­dək möv­cud sta­tus-kvo­nun qo­ru­nub sax­lan­ma­sı­na ça­lı­şa­caq. Yə­ni bu müd­dət ər­zin­də han­sı­sa di­na­miz­min göz­lə­nil­mə­si yer­siz­dir. Çün­ki Moskva gö­rü­şün­dən son­ra heç er­mə­ni tə­rəf­də qa­lan əs­gə­ri­mi­zin me­yi­ti be­lə qay­ta­rıl­mır­sa, de­mə­li, han­sı­sa irə­li­lə­yiş­dən söh­bət ge­də bil­məz. Za­xa­ro­va hər­dən be­lə fərqli ifa­də­lər­dən is­ti­fa­də edir ki, bə­ya­na­tı çox bə­sit gö­rün­mə­sin. Baş­qa nə­sə yox­dur".

Digər Xəbərlər