Şriftin ölçüsü / 765

"Er­mə­nis­ta­na sanksi­ya­la­rı tət­biq et­mək üçün ki­fa­yət qə­dər əsas var"

28 Mart 2017 [17:33]
Er­mə­nis­tan me­di­a­sı İl­ham Əli­ye­vin Fran­sa­ya sə­fə­ri­ni öz ma­raq­la­rı­na uy­ğun şə­kil­də yoz­maq­da da­vam edir. On­lar id­dia edir ki, gu­ya Sar­kis­ya­nın Fran­sa­ya sə­fə­ri za­ma­nı rəs­mi Ba­kı­ya atəş­kə­sə nə­za­rət me­xa­nizmlə­ri­nin tət­bi­qi­ni is­tə­mə­di­yi üçün, təz­yiq­lə­rin güc­lən­di­ril­mə­si, hət­ta, ye­ri gəl­dik­də, sanksi­ya­lar tət­biq edil­mə­si ba­rə­də Ol­landla ra­zı­laş­ma olub.

İd­di­a­lar­da bil­di­ri­lir ki, İl­ham Əli­ye­vin sə­fə­rin­dən son­ra bu­nun qar­şı­sı alı­nıb və bu­nun­la da Azər­bay­can bey­nəl­xalq sanksi­ya­la­rın tət­bi­qin­dən xi­las olub.

Er­mə­nis­tan me­di­a­sı­nın bu ver­si­ya­la­rı qa­bartmaq­da ma­ra­ğı nə­dən iba­rət­dir?

AMİP katibi El­şən Mus­ta­fa­yev qə­ze­ti­mi­zə bil­dir­di ki, bu­nu da Er­mə­nis­ta­nın yay­dı­ğı ənə­nə­vi de­zin­for­ma­si­ya­lar si­ya­hı­sı­na aid et­mək olar: "Azər­bay­can tə­rə­fi­nin atəş­kə­sə nə­za­rət me­xa­niz­mi ilə bağ­lı möv­qe­yi bəl­li­dir. Rəs­mi Ba­kı de­yir ki, Er­mə­nis­tan bu­nu is­tə­yir­sə, qo­şun­la­rı­nı Azər­bay­can tor­paq­la­rın­dan ge­ri çək­sin. Er­mə­nis­tan isə bu bə­ha­nə va­si­tə­si­lə da­nı­şıq­lar pro­se­sin­dən ya­yın­maq is­tə­yir. Bu­na gö­rə Azər­bay­ca­na heç kim sanksi­ya tət­biq edə bil­məz. An­caq Er­mə­nis­ta­na sanksi­ya­la­rı tət­biq et­mək üçün ki­fa­yət qə­dər əsas var. Çün­ki hə­min döv­lət baş­qa öl­kə­nin əra­zi­si­ni iş­ğal al­tın­da sax­la­yır, BMT ki­mi nü­fuz­lu qu­ru­mun Təh­lü­kə­siz­lik Şu­ra­sı­nın qət­na­mə­lə­ri­nə əməl et­mir. Bu­nun­la Er­mə­nis­tan Sar­kis­ya­nın sə­fə­ri­nin məh­sul­dar ol­du­ğu ilə bağ­lı rəy ya­rat­ma­ğa ça­lı­şır".


Millət