Azər­bay­can düş­mə­nə həm dip­lo­ma­tik, həm də hər­bi müs­tə­vi­də zər­bə en­dir­mə­li­dir

"Azər­bay­can düş­mə­nə həm dip­lo­ma­tik, həm də hər­bi müs­tə­vi­də zər­bə en­dir­mə­li­dir və bu da­vam­lı xa­rak­ter al­ma­lı­dır"

"ATƏT-in fə­a­liy­yət­də olan səd­ri­nin şəx­si nü­ma­yən­də­si­nin man­da­tı­na uy­ğun ola­raq, mar­tın 1-də Ağ­dam ra­yo­nu­nun Çə­mən­li kən­di is­ti­qa­mə­tin­də yer­lə­şən Azər­bay­can və Er­mə­nis­tan qo­şun­la­rı­nın qar­şı­dur­ma xət­tin­də ke­çi­ri­lən mo­ni­to­rin­qin in­si­dentsiz ba­şa çat­ma­sı bey­nəl­xalq mis­si­ya tə­rə­fin­dən təs­di­qi­ni ta­pıb".

Bu ba­rə­də Mü­da­fiə Na­zir­li­yi­nin mət­bu­at xid­mə­tin­dən Er­mə­nis­tan mət­bu­a­tı­nın gu­ya Azər­bay­can tə­rə­fi­nin mo­ni­to­rinq za­ma­nı ATƏT-in mis­si­ya­sı­nı ön möv­qe­lə­rə çı­xar­ma­ma­sı ba­rə­də yay­dı­ğı xə­bər­lə bağ­lı açıq­la­ma­sın­da bil­di­ri­lib.

Qu­ru­mun açıq­la­ma­sın­dan mə­lum olub ki, Er­mə­nis­tan tə­rə­fi də mo­ni­to­rin­qin mü­əy­yən edil­miş qra­fi­kə uy­ğun ke­çi­ril­mə­si və atəş­kəs re­ji­mi­nin po­zul­ma­ma­sı ba­rə­də xə­bər yay­sa da, Azər­bay­can tə­rə­fi­nin gu­ya ATƏT-in mis­si­ya­sı­nı tə­mas xət­ti­nə çı­xar­ma­dı­ğı­nı bil­di­rib: "Bir da­ha bil­di­ri­rik ki, mo­ni­to­rin­qin ke­çi­ril­mə­si me­xa­niz­mi­nə uy­ğun ola­raq, bey­nəl­xalq mü­şa­hi­də­çi­lər əv­vəl ra­bi­tə, son­ra isə vi­zu­al əla­qə ya­ra­da­raq nə vaxt, han­sı nöq­tə­də ol­ma­la­rı­nı, elə­cə də di­gər de­tal­la­rı öz­lə­ri mü­əy­yən edir və mo­ni­to­rin­qin bit­mə­si­ni ora­da iş­ti­rak edən səh­ra kö­mək­çi­lə­ri öz­lə­ri təs­diq edir­lər.

Er­mə­ni tə­rə­fi mü­tə­ma­di ola­raq bu­na bən­zər böh­tan xa­rak­ter­li ya­lan mə­lu­mat­lar yay­maq­la bey­nəl­xalq qu­rum­la­rı şan­taj et­mək, on­la­rın fə­a­liy­yə­ti­nə köl­gə sal­maq və eti­ma­dı­na xə­ləl gə­tir­mək məq­sə­di­ni gü­dür".

Sö­zü­ge­dən mə­sə­lə ilə bağ­lı fi­kir­lə­ri­ni "Ba­kı-Xə­bər"lə bö­lü­şən AMİP funksi­o­ne­ri Əli Oru­co­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, Er­mə­nis­tan tə­rə­fin­dən bu ki­mi po­zu­cu açıq­la­ma­lar hər za­man göz­lə­ni­lən­dir: "Ona gö­rə də bu ki­mi təx­ri­bat­la­rı hər za­man so­yuq­qan­lı qar­şı­la­maq və bu­na adek­vat ca­vab ver­mək la­zım­dır. Mü­na­qi­şə baş­la­yan­dan on­lar cı­ğal möv­qe sər­gi­lə­yir. Bir növ, bu, Er­mə­nis­tan dip­lo­ma­ti­ya­sı­na xas olan bir xü­su­siy­yət­dir. Bi­rin­ci Qa­ra­bağ mü­ha­ri­bə­sin­də Azər­bay­can Or­du­su cəb­hə­də uğur qa­za­nan­da dər­hal atəş­kəs­lə bağ­lı hay-küy sa­lır­dı­lar. Mü­vəq­qə­ti atəş­kəs­dən son­ra isə xa­in­cə­si­nə hü­cum edir­di­lər. İn­di də gu­ya Azər­bay­ca­nın ATƏT mis­si­ya­sı­nı cəb­hə böl­gə­si­nə bu­rax­ma­dı­ğı­nı uy­du­ra­raq, diq­qə­ti əsas mə­sə­lə­lər­dən ya­yın­dır­maq is­tə­yir­lər. He­sab edi­rəm ki, bü­tün bu şan­taj xa­rak­ter­li açıq­la­ma­la­ra rəğ­mən, ki­min nə de­mə­sin­dən ası­lı ol­ma­ya­raq, Azər­bay­can düş­mə­nə həm dip­lo­ma­tik, həm də hər­bi müs­tə­vi­də zər­bə en­dir­mə­li­dir və bu da­vam­lı xa­rak­ter al­ma­lı­dır. Xü­su­sən də Er­mə­nis­tan­la in­for­ma­si­ya mü­ha­ri­bə­sin­də son də­rə­cə ayıq-sa­yıq ol­ma­lı­yıq. Son gün­lər baş ve­rən­lər onu gös­tə­rir ki, düş­mən tə­rə­fi bu­nun­la bağ­lı bü­tün rı­çaq­la­rı­nı işə sa­lıb".
Vi­da­di OR­DA­HAL­LI