Türkçülük hərakatı

-Dünyada gündən günə geniş yayılaraq,yüksək səviyyədə inkişafı təmin etmək nöqteyi nəzərindən ən effektiv siyasi rejim olan demokratiyaya Türk toplumunun dinc keçidini təmin etmək üçün Türkçülük ideologiyasının mənimsənilməməsinin böyük əhəmiyyəti vardır.
Türkçülük ideologiyası, türk cəmiyyətində sosial hərəkatın müxtəlif təbəqələrinin maraqlarını, dünyagörüşünü,ideyalarını ifadə edən ideyalar sistemidir.
Məhz bu ideyalar sisteminin toplum tərəfindən mənimsənilməsi ilə,biz Türk irqi qarşında yaranmış və ya düşmən millətlər tərəfindən süni olaraq yaradılmış minlərlə ictimia,siyasi,sosial,dini və hüquqi, və milli etnik münaqişələrin,mübahisələrin həllinə nail ola bilərik.
Azərbaycan cəmiyyətinidə,effektiv siyasi sistem olan demokratiyanın bərqərar etməklə,ikiyə bölünərək və bu gün İran kimi teokratik sistemin əsarətində olan Cənubi Azərbaycanla birləşib bütöv Azərbaycan yarada bilərik.
İkinci mərhələdə BÖYÜK AZƏRBAYCAN dövləti ilə Türkiyə dövlətinin konfederativ əsaslarla birliyinə nail olarıq.
Bu tarixi addım artıq Türk dünyasının birliyinə gedən yolda böyük dövlətlərin yaratdıqları maneələri aradan qaldırar və TÜRKÜN bütün dünyaya bir bəyanatı olardı
TURAN bir gerçəklik olaraq hər bir TÜRKÜN qan yaddaşından süzülüb gələn Tanrı əmanətidir.
Biz onun yaranmasına qərar vermiş TÜRK DAHİLƏRİNİN yolunun davamçıları kimi, bütün dünyaya bəyan edərək bildiririk.
Dünyanı idarə edəcək bir irq varsa,o da ədalətin qoruyucusu olan TÜRKDÜR.