Türkçülük hərəkatı

Akçuraoğlu Yusufun adı Həsən bəy Zərdabi, İsmayıl bəy Qaspıralı, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Ziya Göyalp, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Məmməd Əmin Yurdaqul, Ənvər Paşa, Mustafa Kamal Atatürk kimi, türk millətinin mülli şüurunun oyanmasında, yüksəlməsində böyük rol oynamış nəhəng şəxsiyyətlərlə bir cərgədə dayanır.
Türk dünyasının böyük mütəfəkkiri Akçuraoğlu Yusif bəy əfəndi(1876-1935 " Qahirədə "Türk” qəzetində 1904-cü ildə çap etdirdiyi "Üç tərzi siyasət” əsəri ilə siyasi Türkçülüyün əsasını qoymuşdur.O dövrün böyük alimləri, bu əsəri Türk birliyinin istinad edəcəyi ən mükəmməl sistemli birlik modeli kimi dəyərləndirmişlər.
Fransız alimi isə bu məqaləni "pantürkizmin ilk dəfə sistematik biçimdə ortaya qoyulması” kimi təqdim etmişdir.
Həqiqətən Akçura bu məqalə ilə siyasi türkçülüyün, türkçülük nəzəriyyəsinin əsasını qoymuşdur. Türkçülük hərəkatının ən böyük tarixçilərindən və nəzəriyyəçilərindən biri kimi Yusif bəy Akçura məqalənin yazıldığı dövrdə türkçülük cərəyanının artıq yayılmış olduğunu təsdiqləmiş, ancaq "Türk millətçiliyinin siyasətdə oynaya biləcəyi rolu və önəmini göstərən "Üç tərzi siyasət”dən öncə yazılmış bir əsərin mövcudluğunu bilmədiyini” etiraf etmişdi.

-Osmanlı xanədanın çöküşü və sonradan Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulması haqda təsəvvürlərini dərin elmi araşdırmalara istinad edərək yazırdı,Osmanlı imperatorluğunun nicatı kimi irəli sürülən osmanlıçılıqq, islamçılıq və türkçülük axımlararının içərisndən TÜRKÇÜLÜYÜ nicat yolu kimi daha məqsədə uyğun hesab edirəm.Məhz Türkiyə Cumhuriyyətinin yaradılması zamanı da,neçə il qabaq irəi sürülən nəzəriyyə öz təsdiqini tapmış və Atatürk Türk millətinə müraciət etmiş,Türkçülük ideyası əsasında Türkiyə Cumhuriyyəti qurulmuş və bu gündə TÜRK İRQİNİN ƏN BÖYÜK ƏZƏMƏT GÖSƏTƏRİSİDİR.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılmasında Rəsulzadənin,Əli bəy Hüseynzadənin,Əhməd Ağaoğlunun,İsmayıl Qaspiralının irəli sürdükləri, ,türkçülük, demokratiya və islamçılıq kimi dəyərlərin Azərbaycan bayrağında öz əksini tapmasıda,Türk dahilərinin uzaqgörənliyinin təcəssümüdür ki,üçrəngli bayraq bu gündə Azərbaycanın parlaman binasında dalğalanmaqdadır.
Bilgə kaqandan başlamış,”EY TÜRK MİLLƏTİ” müraciəti, bütün dövrlərdə Türk irqinin nicatı üçün irəli sürülmüş TÜRKÇÜLÜK ideyası,Atatürk və Rəsulzadə tərəfindən də qəbul edilərək, müstəqil Türk Cümhuriyətlərinin qurlumasında müstəsna rol oynamışdır.

Ən yaxın tariximizdə sovet imperiyasından qurtulmaq üçün,Elçibəyin rəhəbərliyində Türkçülük hərəkatının vüsət alması ilə başlayan MİLLİ AZADLIQ HƏRƏKATI Demokratik Cumhuriyyətin yenidən öz müstəqilliyinə qaytarılmasında milli ideya kimi böyük rol oynadı.

Bu gün Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti öz müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə qarşılaşmışdır.
Bu gün mən əlli miloynluq Azərbaycan Türklərinə mürciət edərək bildirirəm ki,
Adlarını hörmətlə çəkdiyimiz, Akçuraoğlu Yusuf bəy, Həsən bəy Zərdabi, İsmayıl bəy Qaspıralı, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Ziya Göyalp, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Məmməd Əmin Yurdaqul, Ənvər Paşa, Mustafa Kamal Atatürk,müasirmiz Elçibəy kimi Türk dahilərinin ruhu qarşısında müqəddəs borcumuzun yerinə yetirliməsi zamanıdır.
Ayayğa qalx Türk milləti səninləyəm.Bir dəfə qalxan bayrağı,bir daha enməyə qoymadığın kimi,Azərbaycan dövlətlətinin də müstəqilliyinə zərər gəlməsinə izn verməyəcəksən.

"TÜRKÇÜLÜK HƏRƏKATI”.ULUBƏY.